3 search results for "data center"

Paieška
Tipas
Rūšiuoti pagal
Aktualus Naujausi
Rodyti sąrašą
Didelis Siauras
Kandidato į darbuotojus sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Kandidato į darbuotojus sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Pateikdamas savo gyvenimo aprašymą patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su šioje formoje žemiau nurodytomis nuostatomis, t. y.: sutinku, kad UAB „Caverion Lietuva“ (juridinio asmens kodas 211495540, buveinė registruota adresu Skersinės g. 9, Vilnius, Lietuva), tvarkytų mano pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, išsilavinimo ir darbo patirties duomenis (CV duomenis)) mano kaip kandidato į bendrovės darbuotojus tinkamumui įvertinti. Esu informuotas/-a ir suprantu , kad bendrovė vertindama mano kandidatūrą gali peržvelgti mano socialinių tinklų profilį, internete viešai prieinamą informaciją apie mane, gali rinkti mano asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš buvusių mano  darbdavių. Esu informuotas/-a ir suprantu , kad: turiu teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi, žinoti (būti informuotas/-a) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymą, reikalauti perkelti asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, reikalauti, kad UAB „Caverion Lietuva“ sunaikintų mano pateiktus asmens duomenis. Esu informuotas/-a ir suprantu , kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, pateikęs/-usi tokį savo prašymą UAB „Caverion Lietuva“ el. paštu uzklausa@caverion.com Esu informuotas/-a ir suprantu , kad mano asmens duomenys kandidatūros įvertinimo tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo duomenų rinkimo pradžios momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu. Tokiu atveju suprantu, kad UAB „Caverion Lietuva“ nutrauks mano asmens duomenų tvarkymą nuo mano nesutikimo gavimo dienos. Esu informuotas/-a ir suprantu, kad turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manysiu, jog UAB „Caverion Lietuva“  netinkamai tvarko mano asmens duomenis.  

Privatumo pranešimas

Privatumo pranešimas

Galioja nuo 2018 m. gegužės 16 d. Būdama duomenų valdytoju, UAB „Caverion Lietuva“ privalo saugoti jūsų asmens informaciją, ir mūsų tikslas yra užtikrinti, kad jaustumėtės saugiai, kai mes tvarkome jūsų asmens duomenis. Savo darbuotojų privatumą saugome, vadovaudamiesi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų galiojančių įstatymų nuostatomis. Prašome nuodugniai susipažinti su šiuo pranešimu apie privatumą. 1. Kas renka jūsų asmens duomenis Šiame pranešime apie privatumą minėdami „Caverion“ turime omenyje korporaciją „Caverion“ ir su ja susijusius asmenis, nurodytus  naujausiose korporacijos „Caverion“ finansinėse ataskaitose . „Caverion“ yra įmonių grupė, kurios pagrindinė bendrovė yra registruota vertybinių popierių biržoje „Nasdaq“ Helsinkyje. Korporacijos „Caverion“ centrinė buveinė yra Helsinkyje (Suomija). Kontaktinė informacija UAB „Caverion Lietuva“ Kokybės vadovė Skersinės g. 9, Vilnius LT-08449 +370 5 273 82 00 El. paštas uzklausa@caverion.com   Įmonės kodas 211495540 2. Asmens duomenų apsauga Mes atsakingai žiūrime į privatumą ir jūsų asmens duomenų apsaugą. Visi asmens duomenys, kuriuos suteikiate „Caverion“, yra saugomi saugiuose serveriuose, o su jais susipažinti gali tik tie darbuotojai ir trečiosios šalys, kurioms tokia informacija yra reikalinga. Asmenys, turintys teisę susipažinti su asmens duomenimis, privalo užtikrinti tokios informacijos konfidencialumą. „Caverion“ ir mūsų paslaugų teikėjai visada imasi visų pagrįstų priemonių jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti. Asmens duomenų apsaugos užtikrinimui nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, sunaikinimo ar kitų nereglamentuotų veiksmų mes taikome atitinkamas technines, administracines ir organizacines priemones. Mūsų kaupiama informacija yra saugoma ES esančiuose serveriuose arba atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus pagal atskirus susitarimus. Svetainėje užtikrinamas saugus duomenų perdavimas, kuris šifruojamas naudojant HTTPS protokolą. 3. Apibrėžimai „Caverion“, mes, bendrovė  – tai „Caverion“ korporacija ir su ja susiję asmenys, galintys tvarkyti jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta 1 punkte. Asmens duomenys arba asmens informacija – visokeriopa informacija, kuri padeda tiesiogiai arba netiesiogiai (arba kartu su kitokia informacija) nustatyti asmens tapatybę. Asmens informacijos pavyzdžiai – vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gimimo data. Slapti asmens duomenys arba slapta asmens informacija – tam tikrų specialių kategorijų asmens duomenys; tai yra labiau įslaptinta asmens informacija. Asmens informacijos pavyzdžiai – rasinė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, lytinis gyvenimas arba narystė profesinėse sąjungose. Vartotojas (vartotojai) arba jūs, duomenų subjektas arba asmuo  – mūsų tinklalapių arba paslaugų vartotojai, kiti su „Caverion“ nesusiję asmenys, teikiantys „Caverion“ asmens duomenis. Tinklalapis – tinklalapis, kurio pagrindinis URL adresas yra caverion.com, taip pat mūsų bendrovių skirtingose šalyse akcijų tinklapiai (pvz., hub.caverion.com) ir internetinės darbuotojų atrankos paslaugų tinklalapiai (pvz., karjera.lt/caverion). 4. I nformacija, kurią renkame apie jus ir tikslai, dėl kurių renkame asmens duomenis  Mes renkame tik tokią asmens informaciją, kuri atitinka pranešime apie privatumą nurodytus tikslus. Renkame informaciją, kurią a) suteikiate jūsų patys, tačiau taip pat b) informaciją, kuri yra renkama automatiniu būdu arba c) gaunama iš kitokių išorinių šaltinių. Šiame dokumente aprašyta, kaip tvarkome skirtingų duomenų subjektų grupių asmens duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad kartais mes sujungiame iš jūsų gautą, internete ir neprisijungus prie tinklo surinktą bei iš trečiųjų šalių gautą informaciją ir visada vadovaujamės galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Jūsų asmens duomenis naudojame tik šiame pranešime apie privatumą nurodytiems tikslams, nebent gautume jūsų sutikimą juos tvarkyti kitokiems tikslams. Privatumo pranešimas 4.1. Svetainės lankytojai Privatumo pranešimas 4.2. Užsakovai Privatumo pranešimas 4.3. Kandidatai Privatumo pranešimas 4.4. Išorinė darbo jėga Privatumo pranešimas 4.5. Tiekėjai Privatumo pranešimas 4.6. Pastato lankytojai   5. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas Galiojantis teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome asmens duomenis, priklauso nuo aplinkybių, susijusių su atitinkamais duomenų tvarkymo veiksmais, kaip nurodyta toliau. 5.1. Sutikimas Jeigu asmens duomenis tvarkyti yra būtina vienam ar daugiau konkrečių tikslų ir tam reikia gauti jūsų sutikimą, mes tai nurodysime ir stengsimės gauti jūsų sutikimą, o duomenų tvarkymo veiksmai bus atliekami BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte numatytu teisiniu pagrindu. Jūsų sutikimo prašysime, pvz., jei ketiname naudoti jūsų nuotraukas ar filmuotą medžiagą reklamos arba asmens patikrinimo tikslams. 5.2. Sutarties vykdymas Jeigu asmens duomenis tvarkyti yra būtina, siekiant įvykdyti sutartį (pavyzdžiui, su duomenų subjektu sudarytą paslaugų teikimo sutartį), duomenų tvarkymo veiksmai atliekami BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu teisiniu pagrindu. Tas pats galioja tiems duomenų tvarkymo veiksmams, kurie yra būtini priemonėms įvykdyti iki sudarant sutartį, pavyzdžiui, teikiant užklausas dėl mūsų produktų ar paslaugų 5.3. Teisinė prievolė Jeigu asmens duomenis tvarkyti yra būtina, siekiant įvykdyti teisinę prievolę (pavyzdžiui, mokestinę prievolę), duomenų tvarkymo veiksmai atliekami BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punkte numatytu teisiniu pagrindu. 5.4. Esminiai interesai Jeigu asmens duomenis tvarkyti yra būtina, siekiant apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus, pavyzdžiui, jeigu lankytojas patyrė traumą mūsų patalpose ir (ar) jo informaciją būtina perduoti slaugos personalui, duomenų tvarkymo veiksmai atliekami BDAR 6 straipsnio 1 dalies d punkte numatytu teisiniu pagrindu. 5.5. Teisėti interesai Jeigu asmens duomenis tvarkyti yra būtina, siekiant vykdyti duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems nėra taikomas nė vienas iš pirmiau nurodytų teisinių pagrindų, tačiau kurie yra leistini, norint įgyvendinti mūsų teisėtus interesus, duomenų tvarkymo veiksmai atliekami BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte numatytu teisiniu pagrindu. 6. Asmens duomenų atskleidimas ir perdavimas „Caverion“ asmens duomenis perduoda tik tiems asmenims ir įmonėms, kuriems jų reikia savo pareigoms atlikti. Mes užtikriname, kad šalys, kurioms perduodame asmeninę informaciją, būtų tinkamai informuojamos apie tvarkymo tikslą, o sutartiniais susitarimais užtikriname teisėtą asmens duomenų tvarkymą. Mes taip pat užtikriname, kad asmens duomenų gavėjai įsipareigotų laikytis gautų asmens duomenų naudojimo apribojimų, įskaitant asmeninės informacijos konfidencialumą. Jei asmens duomenys perduodami už ES / EEE ribų, tokie perdavimai atliekami į šalį, kuri užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą, arba duomenys perduodami naudojant tinkamas apsaugos priemones, tokias kaip standartinės ES Komisijos sutarties sąlygos. 6.1. Įmonių grupės „Caverion“ bendrovės Kadangi mūsų įmonių grupė turi bendrą IT infrastruktūrą ir mes stengiamės dalytis žiniomis, įmonių grupės „Caverion“ bendrovės turės galimybę susipažinti su jūsų asmens duomenimis konkretiems nurodytiems tikslams. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų asmens duomenys bus prieinami ir su mumis susijusiems asmenims, esantiems už ES / EEE ribų. 6.2. Tiekėjai ir subrangovai Mes pasitelkiame nepriklausomus paslaugų teikėjus tam tikrai mūsų veiklai (pvz., IT sistemų priežiūrai) vykdyti. 6.3. Trečiosios šalys Duomenis teikiame kitiems partneriams arba suinteresuotiesiems asmenims. Be to, savo tinklalapiuose naudojame slapukus ir tinklo švyturius ir dėl to teikiame informaciją trečiosioms šalims, renkančioms tokius duomenis. Prašome susipažinti su mūsų Slapukų deklaraciją . Toliau nurodyti asmens duomenų perdavimo tikslai. Jūsų prašymas arba sutikimas  – jūsų asmens duomenis galime perduoti gavę jūsų prašymą ar sutikimą. Bendrovei arba mūsų darbuotojams teikiamos paslaugos  – mūsų verslo veiklą mums padeda vykdyti tiekėjai, teikiantys paslaugas mūsų vardu. Verslo arba bendrovių įsigijimas, atskyrimas arba pardavimas  – jūsų asmens duomenis galime perduoti bendrovių ar kitokios verslo veiklos įsigijimo, atskyrimo ar pardavimo atveju, nes asmens informacija yra viena iš perduodamo turto rūšių. Dalijimasis informacija su savo partneriais  – tam tikrais retais atvejais jūsų asmens duomenis galime perduoti savo partneriams, kad suteiktume jiems galimybę teikti informaciją apie jų paslaugas. Teismo procesai  – kartais jūsų asmens duomenis tokioms šalims turime perduoti įstatymų, teismo, administracijos agentūros ar panašios institucijos reikalavimu. Be to, jūsų asmens duomenis galime teikti, konsultuodamiesi su teisininkais ar kitokiais profesiniais konsultantams (pvz., bankais, advokatais, buhalteriais, potencialiais pirkėjais ir prekybos įmonėmis). Suinteresuotųjų šalių saugos, įrangos, privatumo arba teisių apsauga. Asmens duomenų naudojimas kitokiais būdais,  nurodytais skyriuje „Duomenų surinkimo tikslai“   7. Jūsų teisės Būdamas duomenų subjektu, turite tam tikrų teisių, susijusių su savo asmens duomenimis. 7.1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti ir prieštarauti, kad jie būtų naudojami ir tvarkomi Galite kreiptis į mus ir mes jums pranešime, kokius jūsų asmens duomenis esame surinkę ir tvarkome, taip pat nurodysime, kokiems tikslams šie duomenys yra naudojami. Jūs turite teisę paprašyti mūsų ištaisyti bet kokius saugomus neteisingus, neišsamius, pasenusius arba nereikalingus jūsų asmens duomenis. Galite prieštarauti, kad būtų naudojami tam tikri asmens duomenys, įskaitant reklamos tikslams, jei tokie duomenys yra tvarkomi kitokiems tikslams nei teikti mūsų paslaugas arba teisinėms prievolėms įvykdyti. Taip pat galite prieštarauti, kad asmens duomenys būtų toliau tvarkomi po to, kai davėte sutikimą juos tvarkyti. Jei prieštaraujate, kad būtų toliau tvarkomi asmens duomenys, gali būti apribojamos jūsų galimybės naudotis mūsų paslaugomis. 7.2. Teisė ištrinti duomenis ir apriboti jų tvarkymą Jūs taip pat galite paprašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis iš mūsų sistemų. Mes privalome įvykdyti tokį prašymą, nebent turėtume teisėtą priežastį duomenų neištrinti. Ištrynę duomenis, mes galime neturėti galimybės nedelsiant ištrinti visas mūsų veikiančiuose serveriuose ir rezervinėse sistemose likusias jų kopijas. Tokios kopijos ištrinamos, kai tik tai tampa įmanoma. Nors jūs galite mūsų paprašyti apriboti tam tikrų asmens duomenų tvarkymą, dėl to gali būti apribotos jūsų galimybės naudotis mūsų tinklalapiu ir kitomis paslaugomis. 7.3. Teisė į duomenų perkėlimą Mums suteiktus asmens duomenis turite teisę gauti struktūruota, įprastai naudojama ir kompiuteriu nuskaitoma forma, jeigu duomenys yra tvarkomi automatiškai ir remiantis jūsų sutikimu arba siekiant įvykdyti sutartį arba atlikti parengiamuosius veiksmus iki sutarties sudarymo. Šiomis 7 straipsnio 1–3 dalyse nurodytomis teisėmis galite pasinaudoti, užpildę  Duomenų subjekto prašymo formą. Mes galime paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos jūsų tapatybei patvirtinti. Taip pat galime atmesti pernelyg pasikartojančius, perteklinius ir akivaizdžiai nepagrįstus prašymus. Gavę visą reikalingą su jūsų prašymu susijusią informaciją (ir patvirtinę jūsų tapatybę), pradedame nagrinėti prašymą. Mes dedame visas pastangas išnagrinėti jūsų prašymą per vieną (1) mėnesį. Jei dėl kokios nors priežasties prašymo per nustatytą laiką išnagrinėti negalėsime, apie tai minėtu vieno (1) mėnesio laikotarpiu nedelsdami pranešime jums. Didžiausias terminas prašymui įvykdyti yra trys (3) mėnesiai. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jei prašote suteikti jums galimybę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, apriboti jų naudojimą ar tvarkymą arba juos ištrinti, tam tikrais atvejais pagal galiojančių įstatymų reikalavimus neprivalome to daryti. 7.4. Sutikimai Jeigu asmens duomenis mums teikiate pagal savo sutikimą, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti tokį sutikimą.  Sutikimą gauti rinkodaros medžiagą atšaukti galite čia. Sutikimą dėl vaizdinės medžiagos (vaizdų, filmuotos medžiagos) arba rašytinės medžiagos (tinklaraščio pranešimų, straipsnių) naudojimo galite suteikti arba jau duotą  savo sutikimą bet kuriuo metu galite atšaukti čia.  Atkreipkite dėmesį, kad jūsų asmens duomenis turime tvarkyti, kad galėtume teikti jums savo produktus ir paslaugas. Atšaukę sutikimą, galite netekti galimybės naudotis mūsų paslaugomis. 7.5. Nusiskundimai Jei esate nepatenkinti „Caverion“ sprendimu ar veiksmais, visada turite teisę pateikti nusiskundimą vietos duomenų apsaugos institucijai. 8.  Slapukai ir švyturėliai Mūsų tinklapiuose naudojame slapukus ir švyturėlius. Prašome perskaityti mūsų  Pranešimą apie slapukus . 9. Asmens duomenų saugojimas Mes turime teisę saugoti jūsų asmens duomenis tol, kol jų reikia pagrįstam tikslui arba tiek, kiek reikalauja įstatymai. Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma asmens duomenų saugojimo trukmė, yra atitinkamas įstatymuose nustatytas saugojimo pagrįstam tikslui laikotarpis ir pagrįstas tikslas. Kartais privalome saugoti jūsų asmens duomenis po darbo santykių pabaigos tam, kad įvykdytume savo teisines prievoles ir (arba) išspręstume galimus ginčus. Informacija ir jos saugojimo trukmė priklauso nuo atitinkamų duomenų ir galiojančių įstatymų. Išsamios informacijos apie duomenų saugojimo trukmę galima gauti paprašius. Mes nuolat ištriname jūsų asmens duomenis ir (arba) verčiame juos anoniminiais, jiems tapus nebeaktualiais duomenų tvarkymo tikslams. 10. Pranešimo apie privatumą pakeitimai Mes pasiliekame teisę laikas nuo laiko peržiūrėti, keisti ir atnaujinti šį pranešimą apie privatumą. Atlikę tokius pakeitimus, fiksuojame atitinkamo šio pranešimo apie privatumą pakeitimo datą. Iki pateikiant mums bet kokius asmens duomenis, prašome reguliariai peržiūrėti šį pranešimą apie privatumą. Mes nepranešame savo vartotojams apie visus šio pranešimo atnaujinimus, tačiau, esant tikrai svarbių šio pranešimo apie privatumą arba jūsų informacijos naudojimo tvarkos pakeitimų, dedame pagrįstas pastangas tinkamai jus apie tai informuoti. .