"Caverion" svetainės naudojimo sąlygos

Džiaugiamės, jog lankotės Caverion internetinėje svetainėje. Naudodamiesi Caverion korporacijos ar jos įmonių (toliau vadinamų Caverion) internetine svetaine Jūs įsipareigojate kiekvienu atveju laikytis galiojančių svetainės naudojimo sąlygų. Jeigu Jūs nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, prašome Jūsų nesinaudoti Caverion svetaine. Tam tikrose svetainėse ar šios svetainės dalyse gali būti taikomos papildomos sąlygos.

Caverion tinklo paslaugos apima visas Internete teikiamas paslaugas, kurios priklauso Caverion korporacijai ar Caverion korporacijos filialui. Paslaugos apima tinklalapius, formas, aplikacijas ir programinės įrangos kodus bei visas su internetine svetaine glaudžiai susijusias  funkcijas.

Naudojimo teisės

Caverion suteikia teisę peržiūrėti ir parsisiųsti Caverion svetainėje esamą medžiagą, laikantis šiame dokumente išdėstytų sąlygų ir galiojančių įstatymų ir reglamentų nuostatų, tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui su sąlyga, kad naudotojas nepažeis autorinių teisių, taikomų originalioje medžiagoje pateiktai informacijai, ir kitai su nuosavybės teisių turėjimu susijusiai informacijai ir duomenims. 

Visos šiame dokumente aiškiai neapibrėžtos teisės yra saugomos.

Intelektinės nuosavybės teisės

Visos intelektinės nuosavybės teisės (t.y. autorinės teisės, prekių ženklai ir domenų vardai), susijusios su paslaugomis, yra autoriaus – Caverion ar jos partnerių – nuosavybė.   

Be išankstinio autorinių teisių turėtojo Caverion ar jos partnerių rašytinio sutikimo draudžiama komerciniais tikslais pateikti, kopijuoti, perleisti, perduoti, atskleisti, saugoti, redaguoti, platinti, publikuoti, skelbti, pakartotinai naudoti, licencijuoti, parduoti ar kitaip panaudoti bet kokią svetainėje esamą informaciją. 

Tačiau, turinį galima išsaugoti arba kopijuoti asmeniniam naudojimui. Savininkai išsaugo visas su medžiaga susijusias intelektinės nuosavybės teises. 

Jeigu Caverion aiškiai leidžia svetainės naudotojui parsisiųsti arba atsispausdinti svetainėje skelbiamą informaciją, tokiu atveju taip pat leidžiama naudoti ir viešai skelbti šią informaciją viešoje erdvėje, su išlyga, kad bus nurodytas informacijos šaltinis. 

Atsakomybė

Caverion internetinė svetainė ir jos turinys yra Caverion paslauga teikiama svetainės naudotojams.  Caverion stengiasi užtikrinti, kad svetainės turinyje nebūtų klaidų ir kad ši svetainė būtų prieinama nuolatos ir be pertrūkių. Tačiau Caverion internetinių paslaugų turinys pateikiamas toks, koks yra. Caverion neteikia garantijos dėl svetainės turinio tikslumo, teisingumo ar patikimumo, o taip pat negarantuoja nenutrūkstamo, savalaikio ir nepriekaištingo svetainės veikimo.

Caverion, jos licencijų turėtojai, partneriai, vadovai ar darbuotojai neatsako už tiesioginius, netiesioginius ar nenumatytus nuostolius, vėlesnę žalą bei už kitus nuostolius ar žalą, kylančius dėl Caverion svetainės ar jos turinio naudojimo, o taip pat dėl draudimo naudotis svetaine, joje teikiama informacija ar programine įranga. 

Caverion svetainėje gali būti nuorodos į kitas svetaines ar aplikacijas, kurios nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims; tokios nuorodos laikomos išimtinai kaip papildoma  naudotojui siūloma paslauga. Caverion neprisiima jokios atsakomybės už tokias svetaines, aplikacijas, už jų turinį ar jo teisingumą.  Lankantis tokiose internetinėse svetainėse, galioja šių svetainių naudojimosi sąlygos.  

Caverion pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti svetainės turinį.

Naudotojo pateikiama medžiaga

Įkeliant medžiagą (pvz., duomenis, atsiliepimus, paveikslėlius, klausimus, mintis, idėjas, užsakymus ir pan.) į Caverion serverį per elektroninį paštą ar Caverion svetainę, Jūs, kaip medžiagos pateikėjas, sutinkate ir patvirtinate, kad:

  • medžiagoje nėra jokio neteisėto turinio, jokios medžiagos, kuri laikoma grasinančia, šmeižiančia, rasistine, pornografine, įžeidžiančia religinius jausmus, pažeidžiančia intelektinės nuosavybės teises ar kitaip netinkama skelbti;     
  • Prieš įkeldami medžiagą Jūs ėmėtės protingų atsargos priemonių siekiant aptikti ir pašalinti virusus ar kitus užkratus bei pavojingus elementus;
  • Jūs esate medžiagos savininkas ir/arba Jūs turite neribotą teisę pateikti ją viešam naudojimui, ir kad Caverion gali skelbti medžiagą nemokamai, bei naudoti medžiagą ar joje pateiktas idėjas savo produktuose be atskiro mokesčio, netaikant naudojimo apribojimų, nepateikiant nuorodos į šaltinį, ir neįsipareigojant apmokėti bei neprisiimant kitos atsakomybės;
  • Jūs sutinkate nesiimti jokių teisinių veiksmų prieš Caverion, susijusių su Jūsų pateikta medžiaga, ir garantuojate, kad Caverion nepatirs jokių nuostolių ar žalos dėl trečiųjų šalių inicijuotų ieškinių prieš Caverion, susijusių su Jūsų pateikta medžiaga.

Caverion turi teisę bet kada ištrinti naudotojų pateiktą medžiagą. Caverion neprisiima jokios atsakomybės ir negali būti laikoma atsakinga už bet kokią į mūsų serverius įkeltą medžiagą.

Svetainės pakeitimai

Caverion pasilieka teisę keisti svetainės turinį arba užblokuoti prieigą prie svetainės, arba ją apriboti bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties, arba uždaryti svetainę apie tai nepranešus. Caverion neprisiima atsakomybės prieš naudotojus dėl savo svetainės pakeitimų ar uždarymo.  

Naudojimo sąlygų pakeitimai

Caverion pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias naudojimo sąlygas be išankstinio įspėjimo. Pakeitimai įsigalioja nedelsiant juos paskelbus svetainėje.

Reguliuojantys įstatymai

Šioms naudojimo sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Visi ginčai, susiję su naudojimo sąlygomis, sprendžiami Lietuvos teismuose. 

SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Mūsų socialinės žiniasklaidos priemonių (LinkedIn, Twitter, Google+, YouTube) tikslas yra pasiūlyti bendravimo platformą asmenims, kurie domisi Caverion. Tačiau mes neprisiimame atsakomybės už komentarus, kuriuos palieka svetainės naudotojai. Mes pasiliekame teisę pašalinti iš mūsų svetainės bet kokį turinį, pažeidžiantį šias naudojimo sąlygas, ar kitokį, mūsų nuomone, netinkamą turinį.

Gerbkite mūsų naudotojus ir jų nuomones, ir bendraudami elkitės mandagiai. Mes pasisakome mūsų socialiniuose tinklapiuose prieš turinį, kuris pažeidžia gerąją praktiką, ar turinį, kuris gali būti palaikytas grasinančiu, šmeižiančiu, rasistiniu, pornografiniu, įžeidžiančiu religinius jausmus ar reklaminiu, o taip pat pažeidžiančiu autorines teises. Naudojimo sąlygas pažeidusių naudotojų atžvilgiu jų teisė komentuoti svetainėje gali būti atimta.

Caverion darbuotojai, palikdami komentarus kaip Caverion atstovai, privalo informuoti naudotojus, kad jie atstovauja Caverion.