Kandidato į darbuotojus sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Pateikdamas savo gyvenimo aprašymą patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su šioje formoje žemiau nurodytomis nuostatomis, t. y.: sutinku, kad UAB „Caverion Lietuva“ (juridinio asmens kodas 211495540, buveinė registruota adresu Skersinės g. 9, Vilnius, Lietuva), tvarkytų mano pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, išsilavinimo ir darbo patirties duomenis (CV duomenis)) mano kaip kandidato į bendrovės darbuotojus tinkamumui įvertinti.

Esu informuotas/-a ir suprantu, kad bendrovė vertindama mano kandidatūrą gali peržvelgti mano socialinių tinklų profilį, internete viešai prieinamą informaciją apie mane, gali rinkti mano asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš buvusių mano  darbdavių.

Esu informuotas/-a ir suprantu, kad:

  • turiu teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi,
  • žinoti (būti informuotas/-a) apie savo asmens duomenų tvarkymą,
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,
  • reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymą,
  • reikalauti perkelti asmens duomenis,
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys,
  • reikalauti, kad UAB „Caverion Lietuva“ sunaikintų mano pateiktus asmens duomenis.

Esu informuotas/-a ir suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, pateikęs/-usi tokį savo prašymą UAB „Caverion Lietuva“ el. paštu uzklausa@caverion.com

Esu informuotas/-a ir suprantu, kad mano asmens duomenys kandidatūros įvertinimo tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo duomenų rinkimo pradžios momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu. Tokiu atveju suprantu, kad UAB „Caverion Lietuva“ nutrauks mano asmens duomenų tvarkymą nuo mano nesutikimo gavimo dienos.

Esu informuotas/-a ir suprantu, kad turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manysiu, jog UAB „Caverion Lietuva“  netinkamai tvarko mano asmens duomenis.