Duomenų laikmenos aprašymas

1. Duomenų valdytojas

„Caverion Corporation“
Panuntie 11, 00620 Helsinki
Tel. +358 10 4071
Įmonės registracijos numeris FI25341274

2. Kontaktinis asmuo, atsakingas už duomenų laikmeną

Sakari Toikkanen 
Head of Strategy & IT & Communications
Tel. +358 10 4071 (switchboard)

Atsakingas asmuo Lietuvoje:

Kristina Brogienė
Rinkodaros ir komunikacijos vadovė
UAB „Caverion Lietuva“
į/k 211495540
Skersinės g. 9, Vilnius
Tel. +3705 273 82 00 

 
3. Registro pavadinimas

„Caverion“  korporacijos klientų registras.

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Registro paskirtis: 

 • saugoti ir tvarkyti bendradarbiavimo informaciją tarp duomenų valdytojo ir duomenų subjekto; 
 • apdoroti duomenų valdytojui pateiktą nuomonę;
 • kurti ir tobulinti Caverion teikiamas paslaugas;
 • valdyti vidines ir išorines Caverion korporacijos ir jos patronuojamųjų įmonių atsakomybes vykdant tiesioginę rinkodarą, gaunant ir apdorojant kliento duomenis. 

5. Registro turinys

Registre gali būti laikomi toliau nurodyti duomenys: 
 • duomenų subjekto pateikta informacija, pvz., vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.; 
 • slapukų duomenys, susiję su duomenų subjekto naudojamomis „Caverion“ svetainėmis;
 • prisijungimo duomenys, susiję su „Caverion“ svetainių naudojimu, nurodantys naudotojo vietą ir jo nuostatas bei naudojimo laiką;
 • finansiniai kliento duomenys, susiję su įsigytomis paslaugomis ir produktais;
 • klientų užklausos ir atsiliepimai;
 • kliento ID.  

6. Įprastiniai informacijos šaltiniai

 • Duomenų subjekto pateikta informacija.
 • Slapukų informacija iš naudotojo kietojo disko, gauta iš „Caverion“ korporacijos ir jos įmonių svetainių.

7. Įprastinis duomenų perdavimas arba duomenų perdavimas už Europos Sąjungos (ES) ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų

Informacija aukščiau nurodytais tikslais atskleidžiama ir perduodama „Caverion“ korporacijos skyriams, jos patronuojamosioms įmonėms, iš kurių kai kurie yra įsteigti už ES ir EEE ribų. Jūs laisva valia sutinkate, kad „Caverion“ turi teisę laisvai dalintis Jūsų asmens duomenimis ir juos perduoti ES ir (arba) EEE šalyse ir už ES ir (arba) EEE ribų tik tais atvejais, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 35 straipsnyje. Tokiais atvejais „Caverion“ imasi pagrįstų priemonių užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi pagal bendrąjį „Caverion“ standartą.  

8. Registro apsauga

Duomenų failas yra apsaugotas slaptažodžiais ir bendraisiais duomenų apsaugos principais, susijusiais su „Caverion“ korporacijos ir jos įmonių informacijos sistemomis. Prieigą prie asmens duomenų turi tik įgalioti „Caverion“ korporacijos ir jos įmonių darbuotojai.